Diverzita a inkluze

V Tesco jsou všichni vítáni a chceme, aby se u nás kolegové cítili respektováni a začleněni. Proto s vámi napříč CE nyní hrdě sdílíme naše prohlášení k inkluzi a naši zprávu o diverzitě a inkluzi – V Tesco je každý vítán.

Vážíme si lidí za to, jací opravdu jsou, a jednáme s nimi tak, jak chtějí. Pokud ještě nejste obeznámeni s následujícími tématy, prosíme, přečtěte si pečlivě naše prohlášení i report, protože se s nimi budete v Tesco setkávat ještě častěji: diverzita, inkluze a rovné příležitosti.

Diverzita je o rozpoznávání a akceptování různých prvků a schopností, které nás tvoří jedinečnými. Lišíme se pohlavím, jazykem, chováním, kulturními a společenskými rolemi, sexuální orientací, vzděláním, dovednostmi, příjmy a mnohým dalším. Pochopení a respektování těchto odlišností je diverzitou. Inkluze znamená vytvoření prostředí, ve kterém jsou různé skupiny, nebo jednotlivci s různým původem, kulturně a společensky přijímáni a vítáni a je s nimi rovně zacházeno.

Rovné příležitosti znamenají, že si každý zaslouží, aby s ním bylo zacházeno stejně jako s ostatními a měl stejnou možnost se v naší společnosti rozvíjet a budovat své dovednosti. Nikdo u nás nebude diskriminován na základě rasy, náboženství nebo víry, etnického původu, barvy pleti, národnosti, pohlaví, změny pohlaví, sexuální orientace, věku, handicapu, sňatku nebo registrovanému partnerství, těhotenství a rodičovství nebo politického přesvědčení/názoru, ani na základě charakteristik spojených s prací.

Zavázali jsme se vytvářet harmonické pracovní prostředí, ve kterém se žádní kolegové necítí ohroženi nebo zastrašováni kvůli své odlišnosti.